Make your own free website on Tripod.com
Orn < je Joy > 75
01-59446113
สาว self มั่น แรงประจำชั้นปีมีคติประจำใจ
กะใครบางคนว่า  " แฟนเผลอแล้วเจอกัน "    
ไปถามเจ๊ดูก็จะรู้ว่าของขวัญวัน thank more  
นั้นเจ๊ " ซึ้งเจง ๆ "    
โถ  น้องช่างซื้ออะไรถูกใจเจ๊จริงๆ