Make your own free website on Tripod.com
Ton 53
1188-6438138
เขามีแฝดคือตี๋เล็ก  เขาเป็นคนเข้าค่าย 
ส.พีรจิตติ์ โดยดีโดยตาร์ไม่ต้องใช้กำลัง
บังคับมากนัก   พูดน้อยแต่เตะหนักนะ 
ได้เป็นถึงนักฟุตบอลชั้นปีเชียว  ใครจะ
คุยกับต้นต้องอดทน พูดสองรอบขึ้นไป
จึงจะทำให้ต้นเข้าใจได้

ต้นมีความสามารถด้านดนตรีหากได้ยิน
ใครครวญขลุ่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะ