Make your own free website on Tripod.com
Pooh 51
ด้วยฝีปากคมกริบดั่งกรรไกรทำให้หม ี    pooh 
คว้าตำแหน่ง  assist  ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินมาครอง 
ใครคิดจะมีเรื่องกับหมี pooh กรุณาเรียก เจ้-24
 มาเป็นกำลังเสริม มิฉะนั้นจะเสีย selfทางด้าน
การพูดไปทันที   แต่ถ้าจะให้ดี    พึงระลึกไว้ว่า
 "หมีกัด อย่ากัดตอบ"