Make your own free website on Tripod.com
Ta 49
032-322343
ต้าร์ sheตั้งค่ายมวย"ส. พีรจิตต์ " เด็กในค่ายของ she  
มักเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพ  she เป็นผู้นำ(ออกไป) 
ประจำปีนี้  ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแก้วส้นสูงปรี๊ด  & 
กระเป๋าหนัง Harley  ที่รับกับกริยากุลสตรีของเธอ 
นอกจากนี้ตาร์ยังมีคำอุทาน  อันแสดงถึงความเป็น
หญิงไทยใจงาม (มารยาททรามนิดหน่อยค่ะ!)