Make your own free website on Tripod.com
Tle 44
01-8060004
ภิกษุณีชั้นปี  เสียงเขย่าขวัญยามวิกาล (ป่าช้า)  
นิสัย : ช่างอ่อนไหว   บ่อน้ำตาตื้น
ีแม่บุญธรรม : ปฏิญญา    
แม่เลี้ยง   :    ปวีณา (ใช้งานตลอด)   

เติ้ลลายมือสวยแล้วก็จดเร็วมากส่งผลให้ lecture เติ้ล
เป็นที่ Hit ติดลมบน   เพื่อนๆฝากขอบใจมานะที่นี้