Make your own free website on Tripod.com
Pui 38
01-4821026
นางสาวปลอดเชื้อประจำชั้นปี    เธอฆ่าเชื้อตัวเองด้วย 
methyl alcohol    ด้วยเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำสิงห์ก็เลยดื่ม
ไปเต็มที่เลย ปุ้ยได้เป็นตัวแทนแข่งว่ายน้ำคณะประเภท
ดำทน   ดำนาน   ดำไม่ยอมหยุด    วันเกิดปุ้ยเมื่อไหร่
่ปุ้ยขอแป้งขาว ๆ กับหวีนะ