Make your own free website on Tripod.com
Tum 29
01-8836615
1 ใน 2 สาว TK ที่ทำให้เพื่อน ๆ จำจนติดตาถึงทุกวันนี้   
ตุ๋มเป็นจอม  Pshyco ประจำชั้นปี  ตุ๋มได้รับการยกย่อง
เป็นคุณนายห้อง   310   คอยกดขี่ข่มเหงนางพาคี  (ฟู) 
อยู่เสมอ ๆ   เพื่อน ๆ ฝากบอกว่าถ้าตุ๋มมีลูกขอตัวหนึ่ง