Make your own free website on Tripod.com
Yui 28
01-2880107
เหมือนอำนาจมืดจะครอบงำโลกไปชั่วขณะ
เมื่อยุ้ยยืนคู่กับเป้   ด้วยโทนของสีผิวที่ใกล
้เคียงกัน     ยุ้ยรู้เรื่องราวภายในสโมฯและ
เรื่องราวปี5เป็นอย่างดี   เพราะว่า…………
……ก็รู้ ๆ กันอยู่เนอะ