Make your own free website on Tripod.com
Kim 12
ตัวการที่ทำให้โทรศัพท์สาธารณะที่หอเต็มอยู่ตลอด 
เพราะกิ้มโทรทีเป็นชั่วโมง   ใครที่กะจะรอโทรศัพท์
จากกิ้มก็เป็นแห้วทุกราย่ไม่รู้โ?รคุยกะใคร???????