Make your own free website on Tripod.com
Pao pao 03
01-4064093
มีชื่อเล่นอีกชื่อว่า"ลูกเกด" ที่มาจากคำว่า  shrinkage (เหี่ยว)นั่นเอง 
 ชอบทำอะไร  slow motion  ไม่ว่าจะเดิน จะกิน หรือทำ lab she slow
 ตลอด  นอกจากนี้เธอยังเป็นศิษย์โปรดอาจารย์ อ. อีกด้วย